Brak artykułów w koszyku
 

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
[Informacje ogólne]
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Fundacji Niepodległości – należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości
z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód
w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym KRS
w Lublinie pod numerem 0000204584, NIP: 7123254339, REGON: 432708428, adres e-mail: biuro@fundacjaniepodleglosci.pl
b) Sklepie – należy przez to rozumieć Sklep internetowy prowadzony przez Fundację Niepodległości pod adresem https://www.sklepniepodleglosci.pl/,
c) Produkcie – należy przez to rozumieć rzeczy będące w ofercie handlowej Sklepu,
d) Kupującym – osoba dokonująca zakupu Produktu przez formularz na stronie internetowej Sklepu,
e) Konsumencie – rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 t.j.).
2. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży Produktów znajdujących się
w ofercie Sklepu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
3. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 2
[Obowiązki Kupującego]
1. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia na Produkt. Kupujący w trakcie procesu składania zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
2. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, w tym od dostarczania treści
o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

§ 3
[Sposób dokonywania zakupów]
1. Kupujący może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. W przypadku gdy zamówiony Produkt jest niedostępny, Sklep powiadomi o tym fakcie Kupującego. Sklep dostarcza rzeczy bez wad, chyba że jest to wskazane w opisie produktu.
2. Złożenie zamówienia należy rozumieć jako wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie.
3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Ceny Produktów w Sklepie zawierają podatek VAT. Do ceny wskazanej na fakturze/paragonie zostaje doliczony koszt przesyłki według tabeli kosztów wysyłki zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu, zgodnie z wyborem Kupującego.
4. Promocje w Sklepie mogą odbywać się na podstawie odrębnego Regulaminu Promocji.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji zastosowanie mają przepisy niniejszego Regulaminu.
5. Kupujący zobowiązuje się do wypełnienia formularza prawdziwymi danymi, zgodnie ze stanem faktycznym.
6. Po wysłaniu formularza zamówienia Kupujący otrzyma e-mail na adres wskazany
w formularzu zawierający: dane Kupującego, przedmiot zamówienia wraz ilością egzemplarzy, ceny jednostkowe i cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki, nazwę banku oraz numer konta na który należy dokonać płatności.
7. Fundacja Niepodległości zastrzega sobie prawo do weryfikowania zamówień co do danych wprowadzonych do formularza, a w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych zastrzega sobie prawo do wstrzymania się od realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych informacji z Kupującym poprzez dane kontaktowe wskazane w formularzu zamówienia (e-mail, telefon). W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie poprawności danych wprowadzonych do formularza Fundacja Niepodległości ma prawo do anulowania zamówienia.
8. Do formularza zamówienia Kupujący wprowadza następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres miejsca stałego pobytu oraz adres na który ma być przesłany zamówiony produkt (jeżeli jest inny niż adres miejsca stałego pobytu),
c) adres poczty elektronicznej,
d) telefon.
9. Kupujący który formularzu zamówienia zaznaczy chęć otrzymania faktury VAT wpisuje również Numer Identyfikacji Podatkowej.
10. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia w e-mailu przesłanym do Kupującego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
11. Potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup Produktu skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Fundacją Niepodległości na warunkach opisanych
w Regulaminie.

§ 4
[Płatność i przesyłka]
1. Sklep realizuje zamówienia w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
2. Kupujący w formularzu zamówienia wybiera jeden z kilku dostępnych sposobów wysyłki zamówienia oraz jedną z dostępnych opcji płatności:
a) przy odbiorze – w przypadku odbioru osobistego i przesyłki za pobraniem,
b) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sklep,
c) przy pomocy płatności PayU.
3. W sytuacji gdy Kupujący nie odbierze przesyłki, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów
4. przesyłki zwrotnej.
5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych licząc:
a) od dnia złożenia zamówienia – w przypadku odbioru osobistego i przesyłki za pobraniem,
b) od dnia otrzymania płatności – w przypadku przelewu na rachunek bankowy
i płatności PayU.
6. Z przyczyn niezależnych od Sklepu realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu.
W takiej sytuacji Sklep poinformuje niezwłocznie o przyczynie wydłużenia terminu realizacji zamówienia i wskaże nowy termin realizacji zamówienia. Niezaakceptowanie nowego terminu przez Kupującego skutkuje odstąpieniem od umowy.

§ 5
[Odpowiedzialność Sklepu]
1. Sklep odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem na zasadach określonych
w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017 r. poz. 683 t.j.).
2. Wobec zamówień dokonywanych przez Kupujących będących przedsiębiorcą
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy.

§ 6
[Odstąpienie od umowy i reklamacja]
1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym Kupujący otrzymał produkt. Kupujący zwróci produkt bez wad.
2. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu produktu.
4. Zwrot płatności wraz z kosztami dostarczenia produktu następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego nadania.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostarczenia Produktu (za transport ze Sklepu do Kupującego). Sklep zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki według tabeli kosztów wysyłki, bez względu na to jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się
z produktem.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest nagranie dźwiękowe lub wizualne lub produkt zapisany na informatycznym nośniku danych, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także w przypadku dzienników, periodyków lub czasopism.
8. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek nadanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
9. Wszelkie Reklamacje Kupujący składa na adres e-mail: sklep@fundacjaniepodleglosci.pl, pisemnie na adres siedziby Fundacji Niepodległości, lub osobiście w siedzibie sklepu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych.

§ 7
[Przetwarzanie danych osobowych]
1. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez Fundację Niepodległości do celów wykonania zawieranej przez Kupującego umowy, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jej prawidłowej realizacji.
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Niepodległości.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.)
4. Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych
5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Fundacje Niepodległości zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
6. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu – Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
a) zawieranie umów ze Sklepem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej ze Sklepem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę ze Sklepem, jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu;
b) obowiązki ustawowe administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Sklep obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych)
i brak ich podania uniemożliwi Sklepowi wykonanie tychże obowiązków.
7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny
i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetrzymywaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
8. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Sklep wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Sklep stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
9. Sprzedawca jako administrator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych,
w tym w szczególności zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 8
[Przepisy końcowe]
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji Niepodległości oraz na stronie internetowej Sklepu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Kupujący może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

Lublin, dnia 22.05.2018 r. r.

Formularz odstąpienia od umowy